967aa8702ab4d3ea8aa5
967aa8702ab4d3ea8aa5ac2de62f64eb9db5c4face1e3c17bed3478d1ec2d01dd6525796aec8f787

Giá đỡ chổi than BSA 32×25 mm kiểu mổ cò