co-ghop-vanh-ghop_12
co-ghop-vanh-ghop_12

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện MS12