cổ góp vành góp
cổ góp vành gópBEST 140- 5P Model (1)

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện MS03