b1a65aa9d86d2133787c
b1a65aa9d86d2133787cb49980940250fb0ea241f82c26d1a7155e4b0704

Lò xo lá chữ U xoắn đơn